Ogólna Klauzula Informacyjna przetwarzania danych osobowych


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowieckie Stowarzyszenie Psychologiczne, reprezentowane przez: Konrad Czarnecki, konrad@czarnecki.radom.pl


Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów podjęcie usług psychologicznych następuje za zgodą osoby (klienta). Artykuł 13 ust. 1 i 2 tej ustawy stanowi, że psycholog informuje klienta o celu postępowania, jego przebiegu, wynikach i sposobie ich udostępniania oraz powinien uzyskać akceptację planowanych czynności, a jeżeli wyniki badań mają służyć nie tylko do informacji klienta, stosuje się przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.


Dane osobowe są przetwarzane w związku z procesem rejestracji na wizytę, przypomnienia o terminie wizyty, ewentualnych zmianach w terminie wizyt.


W przypadku świadczeń płatnych, kiedy na życzenie klienta wystawiana jest faktura, dane osobowe z faktury dostępne są osobie, odpowiedzialnej za prowadzenie księgowości.


Wszelkie wytwory pacjenta, kwestionariusze, testy itp oraz ewentualne notatki ze spotkań są przechowywane przez okres 2 lat od ostatniego kontaktu z klientem w siedzibie firmy. Dostęp do nich ma jedynie administrator danych. Klient, na swoje życzenie, po spełnieniu ustalonych warunków, może otrzymać odpowiednią pisemną informację dot. swoich wytworów. Do tego celu może być proszony o niezbędne dane osobowe do wystawienia danego dokumentu, określone w przepisach (np. imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL).


Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych, a także dostawcy usług i rozwiązań technicznych.


Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, nie podlegają automatycznemu profilowaniu.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, o których mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,


– ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.