W książce pt.”Psychologia miłości”, Bogdan Wojciszke przedstawia teorię trójczynnikowej koncepcji miłości autorstwa R. Sternberga. Według tej koncepcji, miłość jest stanem, który składa się z trzech składników, które pojawiają się w różnych fazach rozwoju związku. Pierwszym składnikiem jest intymność, następnie namiętność oraz zaangażowanie w utrzymanie związku.

INTYMNOŚĆ (intimacy)

Intymność jest pierwszym z trzech składników trójczynnikowej koncepcji miłości według R. Sternberga. Odnosi się ona do głębokiej emocjonalnej bliskości, zaufania i dzielenia się z drugą osobą. Intymność dotyczy zarówno sfery emocjonalnej, jak i duchowej w związku.

Intymność emocjonalna obejmuje otwartość, szczerość i zaufanie między partnerami. Polega na umiejętności dzielenia się swoimi uczuciami, myślami, marzeniami i obawami z drugą osobą. Wzajemne zrozumienie, wsparcie i akceptacja tworzą podstawę intymności emocjonalnej. Partnerzy czują się bezpieczni, mogą być sobą i rozwijać więź opartą na głębszych emocjach i wspólnych doświadczeniach.

Intymność jest ważna dla budowania trwałego związku i satysfakcji partnerskiej. Dzięki intymności partnerzy czują się blisko siebie, doświadczają większego zrozumienia i akceptacji oraz mają możliwość rozwoju emocjonalnego i osobistego. Intymność umożliwia tworzenie głębszych więzi i budowanie solidnej podstawy dla relacji partnerskiej.

Jednak intymność wymaga komunikacji, otwartości, zaufania i pracy nad relacją. Ważne jest również okazywanie wsparcia emocjonalnego i akceptacji dla siebie nawzajem. Budowanie intymności może wymagać czasu, wysiłku i kontynuacji pracy nad relacją przez cały okres związku. Intymność może się rozwijać i pogłębiać wraz z upływem czasu, gdy partnerzy poznają się coraz lepiej i budują większe zaufanie.

NAMIĘTNOŚĆ (passion)

Namiętność jest drugim z trzech składników trójczynnikowej koncepcji miłości według R. Sternberga. Stanowi ona ważną i dynamiczną część romantycznych związków. Namiętność odnosi się do silnego pożądania fizycznego, erotycznego i romantycznego względem drugiej osoby. Jest to energia i intensywność, która motywuje do działania i jest związana z pragnieniem bliskości i intymności seksualnej. 

Warto również zaznaczyć, że namiętność może przybierać różne formy w zależności od preferencji i dynamiki każdej pary. Zazwyczaj jednak namiętność wyraża się poprzez pocałunki, bliskość fizyczną, aktywność seksualną i romantyczne gesty, które wzmacniają więź między partnerami. Namiętność może być silna, ale również może ulegać zmianom i ewoluować wraz z rozwojem związku. Często po okresie zalotów i fazy zakochania namiętność może się zmniejszyć, a inne składniki miłości, takie jak intymność i zaangażowanie, stają się bardziej istotne. Jednakże, zdrowa namiętność nadal jest ważnym elementem udanego związku, dodając ekscytację, radość i bliskość emocjonalną.

ZAANGAŻOWANIE (commitment)

Zaangażowanie jest trzecim składnikiem trójczynnikowej koncepcji miłości R. Sternberga. Odnosi się ono do chęci i determinacji partnerów do utrzymania długotrwałej relacji oraz inwestowania w nią swojego czasu, energii i zasobów.

Zaangażowanie w związek oznacza gotowość do podejmowania zobowiązań i odpowiedzialności za wspólną przyszłość. Partnerzy są skłonni działać na rzecz dobra związku i podejmować wysiłki mające na celu jego wzrost i rozwój. Zaangażowanie wymaga także zaakceptowania wzajemnych różnic, trudności i wyzwań, które mogą pojawić się w trakcie trwania relacji. Ten składnik manifestuje się poprzez budowanie wzajemnego zaufania, wierność, uczciwość i lojalność wobec partnera. Partnerzy są gotowi do podejmowania kompromisów, rozwiązywania konfliktów i wspólnego podejmowania decyzji. Istotną cechą zaangażowania jest także zdolność do rozwoju i adaptacji wraz z rozwojem związku.

Zaangażowanie może być widoczne w różnych sferach życia partnerskiego, takich jak planowanie przyszłości, podejmowanie wspólnych projektów, inwestowanie emocjonalnie i finansowo w związek oraz dbanie o wzajemne potrzeby i satysfakcję partnera. Partnerzy aktywnie uczestniczą w budowaniu stabilności, trwałości i głębi relacji.

Autor: Aleksandra Stram